Links

If you can read Dutch you can enjoy the next clippings on the web:

Algemene geschiedenis

De kozakken: beruchte bevrijders.

https://www.entoen.nu/nl/overijssel/salland/wijhe/-kozakken

Tentoonstelling ‘Kozakken aan de IJssel’

https://www.historischeverenigingwijhe.nl/2017/12/24/tentoonstelling-kozakken-aan-de-ijssel/embed/#?secret=204b6p3E4I

Basjkiers Ruiterbeeld 1813 – 1814 aan de IJssel

www.geelvinck.nl/basjkiers-ruiterbeeld-1813-1814-aan-de-ijssel/

De vergeten bevrijding van Nederland

https://www.rd.nl/meer-rd/cultuur-geschiedenis/de-vergeten-bevrijding-van-nederland-1.1460352

Over Basjkieren

https://nl.wikipedia.org/wiki/Basjkieren

Kozakken in Nederland

http://www.kozakkendorp.nl/historie/kozakken